تست رایگان رديابی ® Spireon

برای آشنایی با امکانات متنوع ردیابی spireon به صورت رایگان می توانید مطابق مراحل زیر عمل کنید:
1) وارد بخش ردیابی ® Spireon به آدرس اینترنتی www.fleet.spireon.ir شويد.
2) مطابق مراحل تصوير زیر عمل نمایید و پس از انتخاب زبان، در كادر بالا عبارت spireon و در كادر پايين 123456 را وارد نماييد.