تست رایگان رديابی ® Spireon

برای آشنایی با امکانات متنوع ردیابی spireon به صورت رایگان می توانید مطابق مراحل زیر عمل کنید:
1) وارد سایت ردیابی ® Spireon به آدرس اینترنتی www.fleet.spireon.ir شويد.همچنين مي توانيد اپليكيشن رديابي را از آدرس اینترنتی app.spireon.ir دانلود كنيد.
2) مطابق مراحل تصوير زیر عمل نمایید و پس از انتخاب زبان، در كادر بالا عبارت spireon و در كادر پايين 654321 را وارد نماييد.